forex trading logo

Home Dla nauczycieli
Dla nauczycieli
Edytor grafiki Paint PDF Drukuj Email

Edytor grafiki Paint

 • Klasa: VI;
 • Blok tematyczny: Edytor grafiki Paint;
 • Czas trwania: 180 minut;
 • Metody nauczania: wykład, ćwiczenia;
 • Środki dydaktyczne: tablica, komputer i oprogramowanie.

Temat 1
Komputerowe kolorowanki. Operowanie kolorem.

 1. Czas trwania: 90 minut
 2. Cele lekcji:
  • poznawczy:
   • poznanie pojęcia grafiki komputerowej, edytora grafiki i jego przeznaczenie;
   • poznanie elementów okna edytora grafiki;
   • poznanie narzędzia do wypełniania kolorem gotowych elementów.
  • praktyczny:
   • wyjaśniają pojęcia grafiki komputerowej i edytora grafiki;
   • wskazują elementy okna edytora grafiki i objaśniają ich zastosowanie;
   • wypełniają kolorem gotowe rysunki;
  • wychowawczy:
   • efektywne wykorzystanie czasu pracy;
   • aktywny udział w lekcji;
   • dbanie o estetykę tworzonych prac.
 3. Przebieg lekcji:
  • sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej;
  • podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji;
  • podanie nowego materiału;
  • kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji;
  • podsumowanie.

Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności

 1. Wszystkie obrazy stworzone za pomocą komputera i przeznaczone do wykorzystania w komputerze nazywamy grafiką komputerową.
 2. Program służący do rysowania, malowania i obróbki prac za pomocą komputera określa się mianem edytora grafiki.
 3. Budowa okna programu Paint.
  • przybornik z narzędziami do tworzenia rysunków;
  • paleta kolorów z zestawem różnych barw;
  • wskaźnik kolorów;
  • obszar rysowania i malowania (odpowiednik kartki papieru);
  • pole wyboru cech narzędzia (dodatkowe możliwości narzędzia).
  Do rysowania na komputerze używamy myszki, która pomaga nam wybrać potrzebne narzędzie i kierować jego ruchami.
  Narzędziem do kolorowania zamkniętych rysunków jest WYPEŁNIANIE KOLOREM, zwane częściej KAŁAMARZEM. Znajdziemy je, podobnie jak inne narzędzia, w PRZYBORNIKU. Jego ikoną jest słoiczek z wylewającą się farbą.
  Aby użyć potrzebnego nam narzędzia, musimy kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednim przycisku PRZYBORNIKA.
 4. Mapa bitowa to obraz zapisany w postaci zbioru punktów (pikseli), którym przyporządkowane są określone liczby. Liczby te określają barwę danego punktu oraz miejsce, w którym znajduje się on na ekranie.
 5. Piksel to najmniejszy element obrazu, jaki może być wyświetlony na ekranie monitora.
 6. Ćwiczenia: Wypełnianie kolorem gotowych rysunków.

Temat 2
Rysujemy na ekranie

 1. Czas trwania: 90 minut
 2. Cele lekcji:
  • poznawczy:
   • poznanie narzędzi edytora grafiki służących do tworzenia rysunków;
   • poznanie atrybutów rysunku;
  • praktyczny:
   • posługiwanie się podstawowymi narzędziami edytora grafiki;
   • zastosowanie poznanych narzędzi do tworzenia rysunków na zadany temat;
   • dostosowanie rozmiarów kartki do rysunku;
  • wychowawczy:
   • efektywne wykorzystanie czasu pracy;
   • dbanie o estetykę tworzonych prac;
   • zwiększenie skuteczności działań.
 3. Przebieg lekcji:
  • sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej;
  • podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji;
  • podanie nowego materiału;
  • kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji;
  • podsumowanie.

Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności
 
Tworzenie nowego rysunku powinno być poprzedzone podjęciem kilku decyzji dotyczących

 • wielkości rysunku;
 • ustalenie czy rysunek ma być czarno-biały czy kolorowy.
  1. Atrybuty rysunku i sposoby ich ustalania
   • z memu OBRAZ wybieramy polecenie ATRYBUTY
   • ustalamy kolor rysunku.
  2. Narzędzia służące do rysowania linii, krzywych, figur geometrycznych:
   • LINIA - zwana też PROSTĄ umożliwia rysowanie prostych odcinków;
    Grubość linii ustalamy, klikając w POLU WYBORU CECH na wybraną grubość linii. Aby dokładnie rysować linię pionową, trzeba podczas jej rysowania trzymać wciśnięty klawisz SHIFT
  3. Narzędzia służące do usuwania usterek na rysunku.
   GUMKA wymazuje wszystko to co chcemy wymazać. Wielkość gumki ustalamy klikając w POLU WYBORU CECH na wybraną wielkość.
   • używając GUMKI z wciśniętym lewym przyciskiem myszy wymazujemy wszystko to co gumka napotka na swojej drodze.
   • używając GUMKI z wciśniętym prawym przyciskiem myszy wymazujemy tylko fragmenty rysunku w wybranym kolorze rysowania.
  4. Narzędzie służące do rysowania krzywych.
   KRZYWA służy do rysowania krzywej określonego kształtu.
  5. Ołówek
   OŁÓWEK pozwala rysować dowolne kształty.
  6. Narzędzie do oglądania rysunku w powiększeniu.
   LUPA - przez LUPĘ widzimy najdrobniejsze szczegóły rysunku.
   Przy pomocy lupy sprawdzamy czy między poszczególnymi elementami konturu nie ma przerwy. Wybieramy właściwe powiększenie. Kilkakrotne powiększenie ułatwia łączenie elementów i dokonywanie różnego rodzaju poprawek.
  7. Prostokąt i wielokąt
   PROSTOKĄT umożliwia rysowanie prostokątów i kwadratów. Kwadrat rysujemy przy wciśniętym klawiszu SHIFT.
   WIELOKĄT tworzy figury wielokątne.
  8. Ćwiczenia
     Ćwiczenie I. Wzorując się na rysunku narysuj kod paskowy.
     Ćwiczenie II. Stosując poznane narzędzia narysuj rysunek według wzoru i pokoloruj go.
 •  
  GIMNAZJUM MOJEGO DZIECKA PDF Drukuj Email

  GIMNAZJUM MOJEGO DZIECKA (anonimowa ankieta dla rodziców)
   

  1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z gimnazjum, do którego uczęszcza dziecko? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. jestem zadowolony(a)
   2. jestem raczej zadowolony(a)
   3. jestem raczej niezadowolony(a)
   4. jestem niezadowolony(a)
  2. Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do szkoły? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. bardzo chętnie
   2. raczej chętnie
   3. raczej niechętnie
   4. zdecydowanie niechętnie
   5. trudno mi powiedzieć
  3. Czy Pana(i) dziecko miało w pierwszej klasie trudności związane z adaptacją w gimnazjum? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak
   2. nie
   3. częściowo
  4. Czy, Pana(i) zdaniem, gimnazjum troszczy się o uczniów rozpoczynających w nim naukę? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak
   2. nie
   3. tylko niektórzy nauczyciele
  5. Czy zna Pan(i) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak
   2. nie
   3. częściowo
  6. Czy uważa Pan(i), że dziecko jest sprawiedliwie oceniane? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak, ze wszystkich przedmiotów
   2. tak, z większości przedmiotów
   3. tak, z niektórych tylko przedmiotów
   4. nie jest sprawiedliwie oceniane
   5. trudno mi powiedzieć
  7. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postępach dziecka? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. informacja o postępach mojego dziecka jest rzetelna i wyczerpująca
   2. najczęściej dowiaduję się jedynie o niedociągnięciach w nauce mojego dziecka
   3. jestem informowany(a) jedynie o ocenach jakie dziecko otrzymuje
   4. jest jeszcze inaczej (proszę napisać, jak) .................................................................................
  8. Czy zna Pan(i) program wychowawczy szkoły? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak, uczestniczyłem(am) w jego tworzeniu
   2. tak, miałem(am) okazję zapoznać się z nim
   3. nie, nie miałem(am) okazji się z nim zapoznać
   4. nie, ponieważ moim zdaniem szkoła nie ma takiego programu
   5. nie interesuję się nim
  9. Czy program wychowawczy jest zgodny z Pana(i) oczekiwaniami? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak, w pełni
   2. tak, ale tylko w niektórych dziedzinach
   3. nie jest zgodny
   4. nie mam zdania
  10. Jak Pan(i) ocenia ilość prac zadawanych dziecku do domu? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   Jest ich:
   1. za dużo
   2. zbyt mało
   3. tyle, ile trzeba
   4. trudno mi powiedzieć
  11. Czy Pana(i) dziecko korzysta z czyjejś pomocy podczas odrabiania lekcji? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak, zawsze
   2. czasami
   3. radzi sobie samo
   4. przy odrabianiu lekcji potrzebna jest mu pomoc, ale nie ma się do kogo zwrócić
  12. Czy Pana(i) dziecko korzysta z korepetycji? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. tak
   2. nie, ponieważ nie ma takiej potrzeby
   3. nie, ponieważ nie mam takich możliwości
  13. Jeżeli Pana(i) dziecko korzysta z korepetycji, to jakie są tego przyczyny? Proszę o podkreślenie wszystkich odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza?
   1. nie potrafi samodzielnie poradzić sobie z lekcjami
   2. nauczyciel nie potrafi dobrze tłumaczyć
   3. korepetycje zapewniają mu systematyczną naukę pod czyjąś opieką
   4. korepetycje pozwalają mu uzyskiwać lepsze oceny
   5. jest jeszcze inaczej (proszę napisać, jak): ................................................................................
  14. Jak Pan(i) ocenia swoje kontakty z wychowawcą dziecka? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. bardzo dobrze
   2. dobrze
   3. ani dobrze, ani źle
   4. nie najlepiej
   5. raczej źle
   6. źle
  15. Jak Pan(i) ocenia swoje kontakty z pozostałymi nauczycielami szkoły? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. bardzo dobrze
   2. dobrze
   3. ani dobrze, ani źle
   4. nie najlepiej
   5. raczej źle
   6. źle
  16. Jak Pan(i) ocenia swój wpływ na to, co dzieje się w szkole? Proszę o podkreślenie tylko jednej odpowiedzi.
   1. mam duży wpływ
   2. mam niezbyt duży wpływ
   3. nie mam żadnego wpływu, choć chciałbym (chciałabym) go mieć
   4. nie mam żadnego wpływu i nie chcę mieć
   5. jest jeszcze inaczej (proszę napisać, jak): ................................................................................
  17. Jakie zalety i wady ma gimnazjum Pana(i) dziecka? Proszę o podkreślenie wszystkich odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza?
   1. gimnazjum zapewnia mojemu dziecku odpowiednią opiekę
   2. moje dziecko ma w gimnazjum dobre koleżanki i kolegów
   3. mogę liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów mojego dziecka w nauce
   4. gimnazjum rozwija zainteresowania i uzdolnienia mojego dziecka
   5. gimnazjum pomaga mojemu dziecku w planowaniu przyszłości
   6. moje dziecko ma dobrego wychowawcę
   7. w gimnazjum jest dużo nauczycieli przyjaźnie nastawionych do uczniów
   8. w gimnazjum panuje miła i serdeczna atmosfera
   9. pomieszczenia szkolne są czyste i estetycznie urządzone
   10. zebrania w gimnazjum są dobrze zorganizowane
   11. obawiam się, że w gimnazjum mogą pojawiać się alkohol i narkotyki
   12. gimnazjum ma w stosunku do rodziców wygórowane oczekiwania finansowe
   13. w gimnazjum zdarzają się przypadki agresji i przemocy
   14. inne zalety i wady (proszę napisać, jakie): ..............................................................................
   
  Droga dziecka do szkoły PDF Drukuj Email

  Droga dziecka do szkoły (ankieta dla rodziców)

  1. Jaka jest odległość od Pana(i) domu do gimnazjum? Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi.
   1. do 4 kilometrów
   2. od 4 do 5 kilometrów
   3. od 5 do 10 kilometrów
   4. powyżej 10 kilometrów
   5. nie wiem
  2. Ile czasu zajmuje Pana(i) dziecku droga do gimnazjum (w jedną stronę)? Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi.
   1. do 15 minut
   2. od 15 do 30 minut
   3. od 30 do 60 minut
   4. powyżej 60 minut
   5. nie wiem
  3. W jaki sposób Pana(i) dziecko dociera do gimnazjum? Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi.
   1. pieszo
   2. dowozimy je sami
   3. dojeżdża autobusem szkolnym
   4. korzysta ze środków komunikacji publicznej
   5. jest jeszcze inaczej (proszę napisać, jak): ............................................................................................................
  4. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z organizacji dowozu oraz bezpieczeństwa dziecka w drodze do gimnazjum? Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi.
   1. jestem bardzo zadowolony(a)
   2. jestem zadowolony(a)
   3. jestem raczej zadowolony(a)
   4. jestem raczej niezadowolony(a)
   5. nie jestem zadowolony(a)
   


  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.