forex trading logo

Home RODO
RODO
Informacja o IDO PDF Drukuj Email

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szk? w Skrzeszewie jest Pan ?ukasz Kiryluk
dost?pny pod adresem e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, ktrych dane dotycz?, mog? kontaktowa? si? zinspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach zwi?zanych

zprzetwarzaniem ich danych osobowych oraz zwykonywaniempraw przys?uguj?cych im na mocy Rozporz?dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w

zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych) oraz przepisw krajowych.

Dyrektor Zespo?u Szk? w Skrzeszewie

Halina Getler

 
Klauzula dot. RODO PDF Drukuj Email

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ?CA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

W zwi?zku z realizacj? wymogw Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pa?stwa danych osobowych oraz o przys?uguj?cych Pa?stwu prawach z tym zwi?zanych:

1) Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Zesp? Szk? w Skrzeszewie reprezentowany przez dyrektora, Skrzeszew 98, 08-307 Repki.

2) Inspektor ochrony danych w Zespole Szk? w Skrzeszewie jest dost?pny pod adresem
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pa?stwa dane osobowe na podstawie obowi?zuj?cych przepisw prawa, zawartych umw oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? w celu/celach:

a) wype?nienia obowi?zkw prawnych ci???cych na Zespole Szk? w Skrzeszewie, wynikaj?cych w szczeglno?ci z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe, ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty oraz przepisw wykonawczych do w/w ustaw;

b) realizacji umw zawartych z kontrahentami Zespo?u Szk? w Skrzeszewie;

c) w pozosta?ych przypadkach Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? wy??cznie na podstawie wcze?niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre?lonym w tre?ci zgody.

5) W zwi?zku z przetwarzaniem danych w celach o ktrych mowa w pkt 4 odbiorcami Pa?stwa danych osobowych mog? by?:

a) pracownicy Zespo?u Szk? w Skrzeszewie;

b) organy w?adzy publicznej oraz podmioty wykonuj?ce zadania publiczne lub dzia?aj?ce na zlecenie organw w?adzy publicznej, w zakresie i w celach, ktre wynikaj? z przepisw powszechnie obowi?zuj?cego prawa;

c) inne podmioty, ktre na podstawie stosownych umw podpisanych z Zespo?em Szk? w Skrzeszewie przetwarzaj? dane osobowe, dla ktrych Administratorem jest Dyrektor.

6) Pa?stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji celw okre?lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

7) Posiadaj? Pa?stwo prawo (z wyj?tkami przewidzianymi w RODO):

a) dost?pu do tre?ci swoich danych;

b) do ich sprostowania oraz usuni?cia,

c) ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu,

e) do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

8) Maj? Pa?stwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj? Pa?stwo, ?e przetwarzanie danych osobowych Pa?stwa dotycz?cych narusza przepisy dotycz?ce ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezb?dnym do realizacji uprawnie? wynikaj?cych z przepisw prawa.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si? na podstawie zgody osoby, ktrej dane dotycz?, podanie przez Pa?stwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest obowi?zkowe, w sytuacji gdy przes?ank? przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi?dzy stronami umowa.

12) Pa?stwa dane nie b?d? przetwarzane w sposb zautomatyzowany i nie b?d? profilowane.

Halina Getler

Dyrektor Zespo?u Szk? w Skrzeszewie

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.