forex trading logo

Home RODO
RODO
Informacja o IDO PDF Drukuj Email

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Skrzeszewie jest Pan Łukasz Kiryluk
dostępny pod adresem e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych

z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Halina Getler

 

 
Klauzula dot. RODO PDF Drukuj Email

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Skrzeszewie reprezentowany przez dyrektora, Skrzeszew 98, 08-307 Repki.

2) Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół w Skrzeszewie jest dostępny pod adresem
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Skrzeszewie, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół w Skrzeszewie;

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy Zespołu Szkół w Skrzeszewie;

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Skrzeszewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) Posiadają Państwo prawo (z wyjątkami przewidzianymi w RODO):

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do ich sprostowania oraz usunięcia,

c) ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu,

e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Halina Getler

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzeszewie

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.