forex trading logo

Home Dla uczniów
Dla uczniów
Terminy sprawdzainu i egzaminu PDF Drukuj Email

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2
i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem,
uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy:

sprawdzianu w 2011 r.

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 5 kwietnia 2011 r.
(wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 2)
2. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3
i 4 rozporządzenia – 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 15 czerwca 2011 r.

egzaminu gimnazjalnego w 2011 r.

1. Terminy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 9.00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 13 kwietnia 2011 r. (środa), godz. 9.00
c) język obcy nowożytny – 14 kwietnia 2011 r. (czwartek), godz. 9.00
 
Prawa i obowiązki uczniów PDF Drukuj Email


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  PRAWA UCZNIA  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

W szkole masz prawo:

 • Uczyć się w sposób ciekawy i mądry,
 • Prosić o wytłumaczenie jeżeli czegoś nie rozumiesz,
 • Zadawać pytania,
 • Mieć inne zdanie,
 • Mówić co myślisz i czujesz, pamiętając o tym by nie obrazić innych,
 • Wiedzieć czego będziesz się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania będzi ci stawiać nauczyciel,
 • Wiedzieć jaką dostałeś oceną, dlaczego taką, co musisz robić aby uzyskać jeszcze lepszą,
 • Uczestniczyć po lekcjach w zajęciach, które cię interesują,
 • Czuć się bezpiecznie,
 • Zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebujesz,
 • Uzyskać pomoc pieniężną, jeżeli ci przysługuje,
 • Działać w samorządzie uczniowskim i wydawać szkolną gazetkę,
 • Wybrać opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • Zakładać organizacje działające w szkole i należeć do nich,
 • Korzystać po zajęciach lekcyjnych z: boiska, biblioteki szkolnej, świetlicy, sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych,
 • Organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe,
 • Znać prawa które ci przysługują,
 • Wiedzieć co robić gdy twoje prawa są łamane,
 • Dążyć do zapisania w statucie szkoły innych praw i uprawnień, które wydają ci się ważne


W szkole masz obowiązek:

 • Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy.
 • Systematycznie i punktualnie chodzić na zajęcia szkolne.
 • Odnosić się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły.
 • Dbać o kulturę słowa na co dzień.
 • Dbać o estetyczny, schludny wygląd.
 • Dbać o honor szkoły, znać jej historię i hymn, szanować i wzbogacać tradycję.
 • Znać historię i działalność patrona szkoły.
 • Szanować symbole szkoły.
 • Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
 • Wykorzystywać w pełni istniejące warunki dla zdobywania wiedzy i umiejętności.
 • Zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią.
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności.
 • Podporządkować się zaleceniom władz szkolnych.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
 • Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
 • Ponosić odpowiedzialność za podjęte zadania.
 • Dbać o higienę, bezpieczeństwo i własne zdrowie.
 • Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.
 • W ciągu 3 dni (najpóźniej na najbliższej lekcji wychowawczej) przedłożyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie
  swojej nieobecności na zajęciach szkolnych.


 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.