forex trading logo

Home PROJEKTY
PROJEKTY


"Szkoła Równych Szans" - edycja IV bis PDF Drukuj Email

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej  im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie w Zespole Szkół w Skrzeszewie od 02.04.2012r do 30.03.2014 trwa realizacja projektu "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół.” edycja  IV bis”.

Projekt ten jest WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu zakupiono już stacjonarny zestaw komputerowy, laptop, rzutnik multimedialny, wizualizer a także kserokopiarkę. Sprzęt ten jest niezbędny  do realizacji zadań, które będą przeprowadzone w ciągu 2 lat.

Od września 3012 roku do 30.03.2014 roku  realizowane są następujące zajęcia:

 1. Kółko matematyczne - prowadzone przez panią Bogusławę Pawlak. Zajęcia prowadzone w ramach tego zadania maja na cela uzupełnienie braków z zakresu    wiedzy  matematycznej, ćwiczenia z zastosowania matematyki w życiu codziennym, ćwiczenia na konkretach .  W ramach tego zadania dla uczniów biorący aktywny udział w zajęciach zrealizowany będzie obóz matematyczno-językowy w okresie wakacji.
 2. Kółko przyrodnicze - prowadzone przez panią Danutę Strus. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu ekologii, rozbudzanie w nich szacunku i odpowiedzialności za środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. W ramach tego zadania  odbędą się 2 wycieczki  w tym 1 wycieczka 5- dniowa i 1 wycieczka 3-dniowa (3-dniowa do Ojcowskiego Parku Narodowego i 5-dniowa w Karpacz, Szklarska Poręba, Wrocław).
 3. Kółko z języka angielskiego - prowadzone przez panią  Anetę Abramczuk ma na celu usprawnienie posługiwania się językiem obcym w codziennym życiu, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, mówienia , uzupełniania i poszerzenia wiadomości z zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych. W ramach tego zadania zrealizowany będzie obóz matematyczno-językowy w okresie wakacji.
 4. Kółko informatyczne - prowadzone przez panią  Annę  Skwierczyńską. Zajęcia prowadzone w ramach kółka mają na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz praktycznego wykorzystania programów. Uczniowie opanują podstawy pracy w wybranych programach użytkowych pakietu Office, poznają możliwości wykorzystania sieci Internet do zdobywania wiadomości, komunikowania się i rozrywki.
 5. Kółko czytelnicze z cyklu „spotkanie z książką” - prowadzone przez panią  Katarzynę Dmowską – Niemirkę. Zajęcia maja na celu usprawnienie funkcji czytania, nauka interpretacji tekstu czytanego, kształtowanie nawyku czytania, nauka poprawnej wymowy. W ramach tych zajęć odbędą  się 2 wycieczki 1 dniowe do  teatrów i muzeów
 6. Pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – prowadzone przez panią Beatę Kurowską. Zajęcia te maja na celu usprawnienie funkcji psychoruchowych, niwelowanie wad mowy i podwyższenie samooceny uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Pozalekcyjne zajęcia z rytmiki– prowadzone przez panią Magdalenę Chomać, mają na celu usprawnienie funkcji psychoruchowych (koordynacja ruchu) poprzez różnorodne ćwiczenia ruchowe i rytmiczne.
 8. Odrabianie lekcji pod opieką nauczyciela dla dzieci z problemami w nauce – prowadzone przez panią Izabelę Mikołajczuk. Pomoc w przygotowaniu się do lekcji i odrabianiu prac domowych dla uczniów z problemami edukacyjnymi, nauka integracji w grupie.
 9. Podwyższanie świadomości i ekspresji kulturalnej ucznia, poznanie kultury, klasyki literatury, historii, sztuki (malarstwa, architektury) naszego kraju poprzez wycieczki dydaktyczne - przygotowanie i wdrożenie uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury poprzez uczestnictwo w spektaklach, wycieczkach dydaktycznych, rozwijanie potrzeby stałego kontaktu z kulturą, zachowanie tożsamości kulturowej. Zajęcia w postaci wycieczek dydaktycznych.

Reasumując wycieczki edukacyjne:

1 wycieczka 5- dniowa (Karpacz – Szklarska Poręba – Wrocław)

1 wycieczka 3 – dniowa ( Ojcowski Park Narodowy)

4 wycieczki  1 – dniowe (teatr, kino, wystawy malarskie, architektura)

2 wycieczki 1 – dniowe związane z bohaterami książek

8 lekcji muzealnych ( Centrum Nauki Kopernik, muzeum techniki, wojska itp.)

1 obóz językowo – matematyczny  ( 5 – dniowy) w okresie wakacji

W ramach projektu „ Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół.” edycja  IV bis” zakupiono materiały i pomoce
dydaktyczne niezbędne do prowadzenia  zajęć tj.

1. przybory szkolne  na zajęcia z matematyki np.: linijki, ekierki, kalkulatory, cyrkle (12 uczniów x 1 komplet = 12 kompletów)

2. słowniki do języka angielskiego na zajęcia językowe dla 10 uczestników

3. program multimedialny do nauki języka angielskiego ( do tablicy multimedialnej)

4. liczydła , gry dydaktyczne dla dzieci biorących udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych - 16 uczestników

5. materiały biurowe do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych (m.in. Papier ksero, bloki rysunkowe,  tonery do drukarek i kopiarek, płyty CD, DVD, pamięć USB, mazaki, klej, kredki itp..)

6. zakup zestawu książek do nauki czytania, nagrody książkowe itp. dla 20 uczestników.


Projekt „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja bis” współfinansowany

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Sprawozdanie z realizacji projektu "Szkoła Równych Szans" - edycja III PDF Drukuj Email

1. Nazwa szkoły:

W Publicznym Gimnazjum w Skrzeszewie od 01.09.2011 do 30.06.2012 realizowano projekt edukacyjny.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt pn.: "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. III edycja"

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

2. Krótki opis miejscowości/szkoły:

Siedziba szkoły znajduje się w gminie typowo rolniczej, 120 km od Warszawy, w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na granicy z woj. podlaskim. Mieszkańcy naszej gminy, a zarazem rodzice naszych uczniów, utrzymują się głównie z niewielkich gospodarstw rolnych, dlatego też szkoły zapewniają uczniom nie tylko pomoc w zakresie nauki ale także szeroko rozumianą pomoc o charakterze socjalnym. Do naszych szkół uczęszczają uczniowie z 17 wsi i codziennie muszą pokonywać drogę od 3 do 15 km .

Problemem oświaty jest utrudniony dostęp do nowoczesnych systemów edukacji dla uczniów z terenów gmin wiejskich, z jakich pochodzą nasi uczniowie, co skutkuje niepodejmowaniem przez nich dalszej nauki oraz uzyskiwaniem znacznie niższego wyniku w egzaminach zewnętrznych od rówieśników z miasta. Uwarunkowania te są powodem niskiej motywacji wśród uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Przyczyny tych zjawisk to ubóstwo uczniów. Ograniczone aspiracje edukacyjne ich rodzin oraz niewielkie zaangażowanie społeczności lokalnej w życie placówek oświatowych a także niska jakość usług edukacyjnych na wsi.

Główną przyczyną tych zjawisk jest zmniejszająca się liczba zajęć pozalekcyjnych, w tym wyrównawczych, brak odpowiedniego wsparcia psychologiczno-terapeutycznego w szkołach masowych i specjalnych programów pracy z uczennicami i uczniami o stwierdzonych deficytach rozwojowych. Zjawiska te zostały zdiagnozowane przez kadrę nauczycielską szkoły oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

3. Główne założenia projektu:

Założenia projektowe miały na celu zwiększenie motywacji do nauki, wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwiększenie atrakcyjności nauczania  poprzez nowe formy i metody nauczania, nabywanie nowych umiejętności – tworzenie prezentacji, zwiększenie świadomości własnej kariery edukacyjnej, podwyższenie samooceny, polepszenie pracy w grupach, samopomoc uczniowska. Co w konsekwencji da  podwyższenie jakości usług edukacyjnych w naszej szkole. Realizując projekt chcieliśmy także stworzyć uczniom warunki do rozwijania własnych zainteresowań – w tym nauki języków obcych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

4. Działania realizowane w ramach projektu:


1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

- pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki - uzupełnienie braków z zakresu    wiedzy  matematycznej, ćwiczenia z zastosowania matematyki w życiu codziennym, utrwalenie kolejności działań – ćwiczenia na konkretach

- pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego doskonalenie umiejętności mowy, czytania oraz pisania ze słuchu, pisania krótkich informacji na dany temat ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem graficznym, gramatycznym, ortograficznym a także staranność pisma.

- pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – doskonalenie umiejętności czytania, pisania, mówienia i czytania, uzupełnianie i poszerzenie wiadomości z zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych.

2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

- pozalekcyjne zajęcia z informatyki- zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji-Internet, przetwarzanie  informacji

3. Innowacyjne formy nauczania

- zajęcia przygotowujące uczniów do tworzenia projektów/prezentacji na     egzamin gimnazjalnykształtowanie umiejętności formułowania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy a także prezentacji efektów pracy własnej i grupowej

- to czego nie możesz przeczytać i zapamiętać- usłysz i zobacz- w ramach tego działania organizowane były wycieczki edukacyjne na lekcje muzealne umożliwiające w aktywny i przyjemny sposób zdobywania wiedzy

5. Podsumowanie projektu

W projekcie wzięło udział 66 uczniów (w tym: 33 dziewczynki i 33 chłopców).

Zajęcia prowadzone były przez osoby kompetentne, wykształcone, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym. W realizację projektu zaangażowanych było 7  nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowano 172 godziny zajęć pozalekcyjnych a także 45 godzin zajęć przeprowadzonych w trakcie obozu, podczas których uczniowie naszej szkoły mieli możliwość rozwijania zainteresowań, nabywania nowych umiejętności, a także uzupełniania braków edukacyjnych.

Zorganizowano również 4 wycieczki jednodniowe m.in. do muzeów warszawskich, Ciechanowca. W każdym z tych wyjazdów uczestniczyło 48 uczniów.  2 listopada 2011 roku uczniowie klas I i III Publicznego Gimnazjum w Skrzeszewie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Podczas wycieczki uczniowie uczestniczyli w lekcji astronomii w Planetarium – Centrum Nauki Kopernik, poruszającej tematykę wędrówki Słońca po niebie. Ponadto uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki Starego Miasta, ogrody znajdujące się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i budynek Sejmu, gdzie wysłuchali wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Uczniowie zwiedzając budynek parlamentu mogli także zobaczyć salę posiedzeń Sejmu.

15 grudnia 2011r. odbyła się wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego na lekcje muzealne z wykorzystanie eksponatów muzealnych. Lekcja podzielona była na 2 moduły: pierwszy to „ Historia rycerstwa polskiego”, drugi natomiast „Uzbrojenie wykorzystane podczas działań II wojny światowej”. Lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem ponieważ młodzież naszej szkoły mogła ubrać się w mundury żołnierskie a także mieli kontakt z bronię palną która była używana podczas działań wojennych II wojny światowej.

10 maja 2012r. odbyła się wycieczka do Warszawy. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Cinema Park. Uczniowie uczestniczyli w seansie ,,Królestwo zwierząt'' wystawianym w 5 różnych salach, np. sala interakcji, 3D, światła, muzyki i ta, która wzbudziła największe emocje, czyli sala ruchu. Następnie wybrali się do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie wzięli udział w lekcjach muzealnych pt.” Tropy i ślady zwierząt”, a także „Ptaki różnych środowisk”. Tak więc wyjazd można zdecydowanie zaliczyć do udanych.

6 czerwca 2012r. uczniowie Publicznego Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Ciechanowca i Białowieży. Pierwszym punktem było zwiedzanie skansenu Muzeum Rolnictwa a także udział w pokazach pracy kowala, młynarza i zielarza. Następnie udaliśmy się do Białowieży gdzie uczniowie mogli podziwiać piękno przyrody najstarszego - Białowieskiego Parku Narodowego. Uczniowie zwiedzili także Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Szlak Dębów Królewskich i Rezerwat Pokazowy Żubrów.

W ramach projektu zorganizowano i zrealizowano 7 - dniowy obóz matematyczno-językowy do Wisły w czasie trwania ferii zimowych, w dniach 16-22 stycznia 2012 r., W wyjeździe tym wzięło udział  44 uczniów (25 dziewcząt i 19 chłopców). W programie obozu były zaplanowane zarówno zajęcia dydaktyczne z matematyki, języka angielskiego i języka rosyjskiego, jak i szereg atrakcji związanych przede wszystkim ze zwiedzaniem zabytków Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz podziwianiem piękna zimowej przyrody podczas pieszych wędrówek na szczyty górskie np. Czantorię.

Uczniowie w okolicach Wisły zwiedzili m.in.:

 1. Izbę Regionalną w Istebne w chacie Jana Kawuloka, gdzie odbyła się prezentacja różnych regionalnych instrumentów ludowych oraz kościół Dobrego Pasterza.
 2. W Koniakowie  – chatę Marii Gwarkowej –z przepiękną wystawą koronek.
 3. W Milówce – Izbę Regionalną Stara Chałupa.
 4. Żywiec – rynek, zamek, park i pałac.
 5. W Ustroniu – część sanatoryjną, Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
 6. W Cieszynie - polską oraz czeską część miasta, zespół budynków na terenie zamkowym z kościołem św. Mikołaja, gotycką  Wieżę Piastowską, pałac arcyksięcia Karola, zespół budynków klasztornych oo. Bonifratrów, staromiejski zespół kamienic z barokowym ratuszem i pałacem Larischów.

Dużą atrakcją dla uczestników wyjazdu był:

 1. Wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię
 2. Wejście na Równicę
 3. Zjazd całorocznym torem saneczkowym w Park Extreme
 4. Wyjazd do Aquaparku, gdzie uczniowie mogli skorzystać z licznych atrakcji tj. basenów, zjeżdżalni, skałki wspinaczkowej, jacuzzi, sauny mokrej lub suchej oraz groty solnej.

Wieczorami, w czasie wolnym, organizowane były zabawy w formie dyskotek oraz ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek a zakończonego walką na śnieżki.

Ciekawych miejsc do odwiedzenia nie zabrakło także na trasie ze Skrzeszewa do Wisły, gdzie młodzież zwiedziła zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze, natomiast w drodze powrotnej zaplanowanym w programie punktem było zwiedzanie barokowej rezydencji Prominitzów w Pszczynie.

Do domu młodzież powróciła nie tylko pełniejsza wiedzy ale także bogatsza w miłe wspomnienia związane z tym przepięknym zakątkiem Polski.

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja” zakupiono do szkoły tablicę interaktywna, laptopa a także programy multimedialne do nauczania matematyki i języka rosyjskiego.

6. Opinia uczniów na temat realizacji projektu w ich szkole.

W ramach projektu ,,Szkoła równych szans'' w naszej szkole przeprowadzono różne rodzaje zajęć wyrównawczych z matematyki, języka rosyjskiego oraz języka angielskiego. Zorganizowano również zajęcia  dla uczniów klas gimnazjalnych przygotowujące do tworzenia i  realizacji projektów edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z powyższych przedmiotów zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na nasz stan wiedzy. O wiele zręczniej posługujemy się teraz językami obcymi i nie brak nam umiejętności matematycznych. Zorganizowano wiele  wycieczek, a także wyjazd zimowy w góry. Podczas pobytu w Wiśle równie chętnie angażowaliśmy się w zajęcia naukowe, które wzbogaciły nasz intelekt, a także przysporzyły wiele przyjemności i rozrywek. Dzięki projektowi w naszej szkole zakupiono i zamontowano  tablicę interaktywną , z której możemy korzystać podczas lekcji. Dzięki możliwości posługiwania się tablicami zdecydowanie ciekawej przebiegają zajęcia w naszej szkole.

Ewelina K.

Projekt "Szkoła Równych Szans" został przeprowadzony w mojej szkole w sposób ciekawy i pasjonujący. Dzięki niemu mogłam uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach wyrównawczych m.in. j. angielskiego i j. rosyjskiego, a także wycieczkach krajoznawczych, gdzie chętnie poszerzałam swoją wiedzę. Jedną z takich wycieczek był 7-dniowy obóz w Wiśle, gdzie poznawałam beskidzką kulturę, historię, a także korzystałam z wielu atrakcji górskich. Oprócz tego mogłam poszerzyć znajomość  j. angielskiego, dzięki prowadzonym tam lekcjom wyrównawczym. W ramach projektu do mojej szkoły zostały zakupione sprzęty dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, laptop oraz inne pomoce naukowe. Cieszę się, że uczestniczyłam w projekcie "Szkoła Równych Szans", dzięki temu nauka stała się przyjemniejsza, bo mogę rozwijać swoje zainteresowania korzystając z nowoczesnych sprzętów dydaktycznych.

Karolina kl. III

W ramach projektu "Szkoła równych szans" w naszej szkole zorganizowano dużo zajęć dodatkowych. Takich jak zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka rosyjskiego oraz angielskiego. Biorąc udział w niektórych z zajęć dowiedziałem się nowych, ciekawych rzeczy. Uczestniczyliśmy w wycieczkach dydaktycznych, na których wzięliśmy udział
w ciekawych lekcjach muzealnych. Wyjechaliśmy również na zimowy obóz językowo-matematyczny. Do szkoły zakupiono tablicę interaktywną, laptop, pomoce naukowe takie
jak oprogramowania do nauczania języka rosyjskiego czy matematyki. Moim zdaniem, zrealizowany projekt "SRS" przyniósł oczekiwany efekt-czyli podniesienie wiedzy uczniów
z danych przedmiotów. Wszystko doskonale zorganizowała pani Marzena – koordynator projektu, której za to serdecznie dziękujemy.

Daniel, klasa III gim.

W mojej szkole przeprowadzono projekt "Szkoła Równych Szans". Bardzo mi się to spodobało. Zrobiono to profesjonalnie oraz w sposób bardzo korzystny dla uczniów. Dzięki temu przedsięwzięciu mogłem uczestniczyć w wielu zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i matematyki. Nie zabrakło również wielu wycieczek edukacyjnych jak i krajoznawczych. Wiele z nich wiodło do Warszawy, lecz najbardziej spodobała mi się podróż do Wisły na 7 dniowy obóz. Było to fantastyczne połączenie nauki z rozrywką: lekcje na świeżym powietrzu, pośród górskich krajobrazów jak i zwiedzanie wielu ciekawych miejsc. Dowiedziałem się dużo o tamtych regionach, co dla mnie wiele znaczy, gdyż pierwszy raz byłem w górach. Dzięki projektowi "Szkoła Równych Szans" nasza szkoła zyskała wiele pomocy dydaktycznych, takich jak : tablica interaktywna i laptop co wielu nauczycielom pomaga w tłumaczeniu danych tematów. Bardzo mnie cieszy to, iż mogłem być uczestnikiem takiego projektu, zyskałem dzięki niemu szeroki zakres wiedzy i zajęcia w szkole stały się przyjemniejsze. Za wszystko serdecznie dziękuje.
Patryk B. kl. III gimn.

Cieszę się że mogłem uczestniczyć w wielu ciekawych wycieczkach organizowanych w ramach tego projektu. Lekcje muzealne w których braliśmy udział są bardzo dobrą metodą poszerzania i zdobywania wiedzy. Uważam że bardzo dużo korzyści wyniosłem z dodatkowych zajęć z matematyki

Uczeń kl. I

Projektowe zajęcia z języka angielskiego bardzo mi się podobały. Panie nauczycielki były bardzo sympatyczne. Zajęcia te bardzo mi pomogły, gdyż wiele już potrafię. Wyjazdy na wycieczki były bardzo ciekawe i pozwalały nam odkryć nowe zakątki Polski. Zwiedziliśmy dużo nieznanych lecz bardzo interesujących miejsc. Uważam że ten projekt pomógł nam w zdobyciu nowych informacji i doświadczeń.

Justyna

W ramach projektu "Szkoła równych szans" w naszej szkole odbyło się mnóstwo fajnych zajęć dodatkowych, były to min. zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka rosyjskiego oraz angielskiego. Uczestnicząc w nich poszerzyłam swoje umiejętności komunikacyjne. Moje oceny z tych przedmiotów wzrosły. Oprócz tego brałam udział w tygodniowym obozie w Wiśle oraz jednodniowych wycieczkach do Warszawy oraz do Białowieży.

Ewelina, III gimnazjum.

W ramach projektu "Szkoła równych szans" w naszej szkole odbyło się wiele zajęć dodatkowych, były to min. zajęcia wyrównawcze z matematyki, językowe oraz projektowe. Uczestnicząc w zajęciach projektowych już wiem jak pisać projekty gimnazjalne. Oprócz tego brałam udział w tygodniowym obozie w Wiśle oraz jednodniowych wycieczkach do Warszawy oraz do Białowieży. Brałam również udział w lekcjach muzealnych z historii i biologii. Z pewnością poszerzyło to moją wiedzę na temat tych przedmiotów. Dodatkowo, aby ułatwić nam naukę do mojej szkoły zakupiono tablicę interaktywną, laptop oraz programy do nauczania j. rosyjskiego i matematyki, z których bardzo często korzystamy. Cieszę się ,że projekt "Szkoła równych szans" został w mojej szkole zrealizowany.

Justynka kl. I

Dzięki projektowi "Szkoła Równych Szans" mogłem uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach wyrównawczych m.in. j. angielskiego j. rosyjskiego, a także wycieczkach, na których mogłem lepiej poznać naszą ojczyznę i poszerzać swoją wiedzą. Najciekawszym elementem projektu, był 7-dniowy obóz w Wiśle, gdzie poznawałem kulturę, historię i obyczaje górali. Oprócz tego w ciekawy sposób uczyłem się języka angielskiego, z każdych zajęć wychodziłem naładowany pozytywną energią. Teraz już wiem, że lekcje nie zawsze muszą być nudne. W ramach projektu "SRS" do mojej szkoły zostały zakupione takie urządzenia jak :tablica interaktywna i laptop, dzięki którym zakres informacji przyswajanych na lekcjach zdecydowanie się powiększył. Cieszę się, że mogłem być uczestnikiem tego projektu, dzięki niemu zajęcia stały się wiele przyjemniejsze. Za wszystko bardzo dziękuję.
Bartek J.

 

 
"Razem możemy więcej" 2010 PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej" jest instytucją non profit. Promuje i wspiera kulturę,
naukę, oświatę i sport. Prowadzi szeroką działalność charytatywną. Wspiera ważne inicjatywy społeczne i samorządowe.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz edukacji, kultury,
dobroczynności i innych celów tzw. pożytku publicznego. Powołana w 1999 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA S.A. została przekształcona w styczniu 2007 r. we wspólną Fundację korporacyjną WARTY
i Kredyt Banku.

Przeprowadzono wstępną analizę potrzeb środków dydaktycznych w Zespole Szkół z której wynikła pilna potrzeba
zakupu 5 mikroskopów i 1 termometru cyfrowego
Zapoznano uczniów oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół w Skrzeszewie z celem projektu.
Poinformowano o planowanej realizacji projektu Jednostkę Samorządu Terytorialnego – Gminę Repki
Wybrano wraz z nauczycielami modele mikroskopów oraz typ termometru cyfrowego najbardziej odpowiadające
potrzebom uczniów.
Dokonano wyboru dostawcy i zakupu u niego powyższych pomocy dydaktycznych – Centrum Zaopatrzenia Szkół
B. Grzegorczuk A. Ostojska S.C w Siedlcach – koszt zakupu 3000 zł (trzy tysiące złotych)
Przeprowadzono zajęcia instruktażowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, których celem było zapoznanie
z możliwościami technicznymi nowych pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzono pierwsze lekcje przy użyciu
nowych mikroskopów.

 
Szkoła Równych Szans - III edycja PDF Drukuj Email

 

„Szkoła Równych Szans – III edycja” realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej  a zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne będą realizowane w Publicznym Gimnazjum w Skrzeszewie

 

Projekt oczekuje na realizację od 1 września 2011 r.

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.