forex trading logo

Home
Wiosna w Skrzeszewie - Regiony Polski PDF Drukuj Email

Dnia 28.03.2018r. w Zespole Szk? w Skrzeszewie odby?y si? obchody Dnia Wiosny. W naszej szkole sta?o si? to ju? tradycj?. W tym roku uczniowie z poszczeglnych klas przygotowa?y taniec, piosenk?, danie, oraz klasy I-III scenk? o poszczeglnym mie?cie. Uroczysto?? rozpocz??a si? od zapoznania uczniw i nauczycieli z programem obchodw. Wys?uchali?my kilka zda? o Dniu Wiosny i zwyczajach ?wi?towania jej w naszej szkole a nast?pnie przyst?pili?my do ogl?dania wyst?pw wszystkich klas.

Jako pierwsi wyst?pili przedszkolaki i zerwka. Zaprezentowali oni piosenk? pt. "T?cza". Dzieci by?y wiosennie ubrani, mieli zielone bluzeczki z radosnymi wzorkami, dodatkowo dziewczynki mia?y wianuszki z kwiatkw. Ich wyst?p wzbudzi? ogromn? rado?? w?rd uczniw i nauczycieli.

Nast?pnie na scen? wysz?a klasa I, ktra przygotowa?a scenk? o Poznaniu oraz piosenk? pt."Maszeruje wiosna". M?odzi uczniowie byli bardzo zaanga?owani w przedstawianych przez siebie kwestiach.

Klasa II zaprezentowa?a nam krtkie przedstawienie o Warszawie i nast?pnie pi?knie za?piewali piosenk? o symbolach Warszawy. Dzieci opowiedzia?y nam troszk? o naszej stolicy i o miejscach j? wyr?niaj?cych.

Kolejnie klasa III opowiedzia?a o Krakowie, wys?uchali?my Hejna?u Mariackiego, ktry co godzin? wybrzmiewa z Ko?cio?a pw. NMP w Krakowie. Trzecioklasi?ci za?piewali piosenk? "P?ynie Wis?a p?ynie", dowiedzieli?my si? rwnie? kilka ciekawostek o Lajkoniku oraz zobaczyli?my jak wygl?da strj krakowski.

Nast?pnie swoje umiej?tno?ci artystyczne zaprezentowa?a klasa IV. Us?yszeli?my kilka ciekawostek o Kujawach. M?odsi koledzy pokazali nam jak wygl?da taniec - Kujawiak. Za?piewali rwnie? piosenk? pt. "Kujawiak kujawiaczek" i na koniec pocz?stowali wszystkich przygotowanym przez siebie daniem - babk? wielkanocn?.

W nast?pnej kolejno?ci wyst?pi?a klasa V. Przedstawili oni ?l?sk. Ods?uchali?my za?piewanej przez nich piosenki "Karolinka" i zobaczyli?my taniec [...] Poznali?my przepis na sza?ot ?l?ski, ktry mo?na bardzo szybko przygotowa?. Wiele osb powiedzia?o, ?e na pewno sprbuj? zrobi? tradycj? sa?atk? ?l?sk?.

Kolejnym punktem naszych obchodw by?o wys?uchanie przedstawionych przez klas? VI piosenek, ta?ca oraz dania. Szstoklasi?ci zata?czyli taniec do piosenki " W murowanej piwnicy" oraz za?piewali "Bystra woda". Uczniowie przedstawili nam typowe dania podhala?skie : moskale, bryndze oraz oscypki. Na koniec nasi koledzy za?piewali "Mi?o?? w Zakopanem" do ktrej do??czy?a si? ca?a szko?a.

Nast?pnie klasa VII przygotowa?a kilka informacji o obchodach Dnia Wiosny na Kaszubach. Zobaczyli?my jak wygl?da taniec kaszubski oraz poznali?my kaszubskie abecad?o. Uczennice przygotowa?y zup? kaszubsk? , babk? oraz chleb.

Kolejn? klas?, ktra przygotowa?a informacje o Podlasiu by?a II gimnazjum. Dania jakie przygotowali to pierogi oraz blacharz- typowe polskie dania. Nasi koledzy zata?czyli przed nami do piosenki "Ona ta?czy dla mnie", ktra my?l?, ?e spodoba?a si? ka?demu. Z ca?? pewno?ci? najwi?kszym hitem tego dnia by?a za?piewana przez naszego koleg? piosenka Zenona Martyniuka "Przez twe oczy zielone".

Ostatnim przedstawieniem podczas uroczysto?ci by? wyst?p klasy III gimnazjum. Zaprezentowali oni Mazowsze. Zata?czyli przed nami " Polk?" oraz za?piewali " Przepireczk?" jako danie przygotowali przepyszne pierogi z kapust?.

Na koniec ka?da klasa dosta?a s?odki upominek oraz Pani Dyrektor przypomnia?a nam, ?e w tym roku obchodzimy 100 rocznic? Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk? i dzi?ki tym obchodom mogli?my bli?ej pozna? poszczeglne regiony naszego kraju.

Pietranik Natalia klasa VII

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.