forex trading logo

Home
Debata z udzia?em naszych uczennic PDF Drukuj Email

Dnia 08.02.2018r. uczennice Zespo?u Szk? w Skrzeszewie, Natalia Pietranik i Weronika Ma?czuk pod opiek? p. Marzeny Prochackiej wzi??y udzia? w mi?dzyszkolnej, m?odzie?owej debacie pt. "Narkotyki, dopalacze - nie t?dy droga!". Spotkanie odby?o si? w Zespole Szk? Nr 1 im. K. K. Baczy?skiego w Soko?owie Podlaskim..

Prelekcja rozpocz??a si? od wyst?pienia pana Sylwestra R?yckiego - zast?pcy Dyrektora Delegatury Kuratorium O?wiaty w Warszawie, ktry serdecznie nas powita? i wprowadzi? nas w temat o narkotykach i dopalaczach.

Z wielkim zainteresowaniem wys?uchali?my dr Beaty Bocian - Waszkiewicz ,ktra opowiedzia?a nam jak niebezpiecznym narkotykiem jest marihuana. Dowiedzieli?my nie tylko si? dlaczego m?odzie? coraz cz??ciej si?ga po narkotyki ale tak?e na jakie choroby w przysz?o?ci mog? zachorowa? palacze marihuany oraz jakie s? fakty, mity i spory dotycz?ce tego ?rodka odurzaj?cego. W szczeglno?ci przerazi?o nas jak d?ugo trwa leczenie uzale?nienia od tego narkotyku. Pani Beata zach?ci?a nas rwnie? aby pomaga? osobom uzale?nionym w naszym ?rodowisku, nak?oni? je do zg?oszenia si? po pomoc do pedagoga lub psychologa.

Kolejnym punktem spotkania by?a wypowied? pani mgr Ewy Murawskiej - pedagoga Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Soko?owie Podlaskim. Ta wypowied? dok?adnie zobrazowa?a nam jakie skutki niesie za sob? spo?ywanie narkotykw. Poznali?my, ?e "czysty" narkotyk wcale taki nie jest. Cz?sto znajduje si? w nim strychnina, szk?o, paracetamol i inne ?rodki ktre maj? zabjczy wp?yw na organizm cz?owieka. Us?yszeli?my w jaki sposb by? asertywnym i odmwi? przyj?cia narkotykw.

Nast?pnym tematem by?a "Randka z paragrafem", ktr? poprowadzi? komisarz Adam Bujalski - Zast?pca Naczelnika Wydzia?u Kryminalnego Powiatowej Komendy Policji w Soko?owie Podlaskim. Dowiedzieli?my si? jaka odpowiedzialno?? karna na nas czeka je?li b?dziemy przetrzymywa?, rozprowadza? lub za?ywa? narkotyki. Ta chwila najbardziej nas przerazi?a, chyba dlatego, ?e przez jeden bezmy?lny b??d, mo?emy straci? ca?? m?odo?? i najlepsze lata swojego ?ycia.

Po do?? mocnych i przera?aj?cych s?owach pana komisarza, udali?my si? na przerw? gdzie by? przepyszny pocz?stunek. Tam mogli?my si? bli?ej zapozna? i porozmawia? o tym co s?dzimy na temat debaty.

Przedostatnim punktem naszego spotkania by?a dyskusja pt. "Kr?g zawi?o?ci i szczypta asertywno?ci - meandry profilaktyki w praktyce", ktr? poprowadzi?a mgr Paulina Kliczko - Kamut - pedagog i socjoterapeutka. By?y przeprowadzone ?wiczenia maj?ce na celu pokaza? nam ja czuje si? cz?owiek po za?yciu narkotykw. Dowiedzieli?my si? o fazach jakie s? po za?yciu ?rodkw psychoaktywnych. Mogli?my rwnie? zadawa? pytania aby uzyska? wi?cej informacji o narkotykach i ich szkodliwych dzia?aniach na organizm.

Na koniec dowiedzieli?my si? od mgr ?ukasza Bociana o miejscach sk?d mo?emy uzyska? pomoc i wsparcie w sytuacjach zagro?enia uzale?nieniem. By?a to interesuj?ca cz??? spotkania, poniewa? teraz wiemy do kogo si? zg?asza? w kryzysowych sytuacjach.

Ostatecznie zostali?my serdecznie po?egnani przez Ma?gorzat? Baranowsk? - Dyrektora Zespo?u Szk? Nr 1 im K. K. Baczy?skiego w Soko?owie Podlaskim i wrcili?my do swojej szko?y.

Ta prelekcja by?a bardzo interesuj?ca i na pewno na d?ugo zostanie nam w pami?ci.

Natalia Pietranik uczennica kl.VII


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.